Board of Directors

President
Takumi Nakajima
Director
Toshiaki Watanabe
Masanobu Sekine
Koji Tsunekawa(Chief Technology Officer)
Audit & Supervisory Board Member
Yoshiki Aruga
Shinichirou Hanabusa
Kohei Iida
Executive Officer
Takahiro Fujii
Kazuki Aoki
Shigeru Miyashita
Eisaku Watanabe